Пішеніна Надія Володимирівна

Навчально-методична робота

 

Стаж педагогічної роботи  на кафедрі теплоенергетики  Вінницького національного технічного університету 13 років:

з вересня 2001 р. - асистент кафедри теплоенергетики;

з вересня 2013 р.і дотепер - на посаді старшого викладача кафедри теплоенегетики.

Викладає такі навчальні дисципліни студентам денного та заочного відділення 1-го курсу "Інформаційні технології"; студентам 3-го курсу "Основи конструювання", "Теплотехнологічні процеси та установки",  виконує керівництво курсовими роботами і проектами із названих дисциплін.

Є співавтором двох навчальних посібників:

1. Пішенін В.О., Пішеніна Н.В. Основи конструювання в теплоенергетиці. Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2010. - 83с.  

2.  Пішеніна Н.В., Пішенін В.О. Основи інформаційних технологій та програмування. Частина I. Лабораторний практикум.- Вінниця: ВНТУ, 2003.- 92 с.

Основи конструювання

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Основи конструювання" є принципи конструювання, основи розрахунку і проектування елементів конструкцій теплообмінного обладнання, комплект основної конструкторської документації.

    Міждисциплінарні зв'язки. Вивчення дисципліни “Основи конструювання” базується на вивченні таких дисциплін: “Математика”, “Фізика”, “Теоретична механіка”, “Нарисна геометрія та інженерне креслення”, “Матеріалознавство та зварювання”, “Опір матеріалів”.

    Дисципліна дозволяє поглибити вивчення таких дисциплін на стрших курсах: “Теплотехнологічні процеси та установки”, "Проектування теплотехнологічного та теплоенергетичного обладнання", "Системи автоматизованого проектування".  

    Мета викладання навчальної дисципліни "Основи конструювання" полягає в тому, щоб надати студентам необхідні знання з інженерних методів та засобів конструктивного розрахунку елементів теплоенергетичних систем для забезпечення в проектуванні систем: підвищення ефективності капітальних вкладень, підвищення якості та вдосконалення методів розрахунку теплоенергетичних систем.  

В рамках дисципліни виконується навчальний курсовий проект: студентами розробляється комплект проектної конструкторської документації на конкретний елемент теплотехнологічного обладнання, наприклад: корпус фільтра вертикального однокамерного, деаераторний бак, апарат для обробки неагресивних рідин, корпус кожухотрубного теплообмінника, горизонтальний бак для зберігання сірчаної кислоти тощо.

   В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:  

– знати

принципи конструювання, методи, норми і правила розрахунків та проектування елементів теплоенергетичних систем, методи підвищення

надійності теплотехнологічного устаткування;

– вміти

самостійно формулювати інженерні задачі, складати розрахункові схеми, виконувати проектні та перевірочні конструктивні розрахунки теплотехнологічного обладнання з використанням необхідної довідкової літератури,

призначати матеріали для виготовлення деталей,

визначати розміри деталей за критеріями роботоздатності, аналізувати отримані результати та приймати рішення за результатами цих розрахунків, створювати і оформляти конструкторську документацію,

користуватись науковою, довідковою та нормативною літературою,

знаходити раціональні методи розв’язання практичних завдань.

 

 

Інформаційні технології 

 

Мета викладання дисципліни – підготовка студентів-теплоенергетиків спеціальностей до ефективного використання сучасних комп’ютерів і програмних засобів. 

Конкретні програмні продукти для вивчення в рамках курсу обираються, виходячи з наявного апаратного та програмного забезпечення комп’ютерного центру інституту, а також загальної кон’юнктури ринку програмних продуктів та частоти їх вживаності в професійній діяльності. 

Завдання вивчення даної дисципліни: набуття студентами теоретичних знань,  напрацювання практичних навичок роботи з комп’ютером, формування культури алгоритмізації діяльності та орієнтування в сучасних системах програмування із вивченням однієї з них. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде:  

– знати

форми представлення інформації, особливості організації сучасних інформаційних технологій підготовки та обробки даних;

основні складові апаратної частини обчислювальної системи та їх функціональне призначення; техніку безпеки користування комп’ютером;

основи програмування у системі Visual Basic,

правила та особливості написання типових програм для спрощення виконання розрахунків теплотехнологічного обладнання та процесів;  введення сворених програм в комп’ютер, налагоджування їх роботи, розробка інтерфейсу створених програмних продуктів;

прийоми роботи в операційній системі Windows;

засоби обробки графічної інформації в графічних редакторах, прийоми роботи у текстовому процесорі Word для Windows;

засоби підготовки та обробки інформації за допомогою електронних таблиць Excel для Windows;

прийоми роботи у системі автоматизованого проектування на прикладі КОМПАС 3D;       

        – вміти  

формулювати та записувати алгоритм обчислення за базовими структурами, складати схеми алгоритмів, виконувати команди присвоювання, застосовувати операції відношення між величинами;

працювати у текстовому процесорі Word: робота з фрагментами тексту, використання графічних об’єктів при оформленні текстів, застосування таблиць для упорядковування інформації;

використовувати різноманітні інструментальні програмні засоби для підготовки та обробки технічної інформації:

створення авторських програмних продуктів у середовищі  Visual Basic , створення текстової документації, побудова діаграм, графіків, виконання робочих  креслення, створення  3D моделей об'єктів.

 

В рамках дисципліни виконується навчальна курсова робота.

 

Під час виконання курсової роботи студент повинен:

— Використовуючи доступні текстові процесори, оформити методику розрахунку теплотехнологічного апарату. Методику, або текст розрахунку та джерела довідкової інформації задає викладач під час видачі завдання;

Розробити та протестувати програму для виконання обчислень фрагменту розрахунків за завданням на курсову роботу, використовуючи доступну систему програмування (Visual Basic, а бо іншою, за вказівкою викладача – керівника курсової роботи);

— Використовуючи доступну систему автоматизованого проектування (КОМПАС) створити креслення фрагменту та 3D-модель типового вузла теплотехнологічного апарату.