Пішеніна Надія Володимирівна

Наукова робота

 

    У 2013 році  під керівництвом д.т.н., професора Ткаченка С.Й.  захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.058.05 у Національному університеті харчових технологій,  м. Київ. 

IMG_3144  IMG_3145  IMG_3157 IMG_3168 IMG_3164 IMG_3185 

спеціальність - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика   

тема дисертації - Удосконалення методу визначення інтенсивності теплообміну в енергоефективних системах переробки органічних відходів konfer_VNTU_2015 (1,03Mb)  

 

Напрямок наукових досліджень: інтенсивність теплообмінних процесів у складних сумішах, теплофізичні властивості яких невизначені; розробка енергоефективних систем утилізації органічних відходів.

З 2007 року і дотепер є співвиконавцем держбюджетних тем, що виконуються на кафедрі теплоенергетики ВНТУ за напрямом - "улилізація органічних відходів", "охорона навколишнього середовища":

«Зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище в підсистемах енергозабезпечення систем біоконверсії»; 

«Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище енергозберігаючих систем утилізації органічних відходів»

«Наукові основи мінімізації техногенних ризиків в умовах виробки енергоносіїв із органічних відходів».

 На даний час співпрацює з науковим керівником та аспірантами кафедри у проведенні експериментальних і теоретичних досліджень з метою подального розвитку оригінального експериментально-розрахункового методу (ЕРМ) визначення інтенсивності теплообміну у складних сумішах, інформація про теплофізичні властивості яких не відома. ЕРМ запропонований і розроблений науковою школою  кафедри теплоенергетики ВНТУ  під керівництвом д.т.н., професора Ткаченка С.Й.

 

Публікації за напрямком наукових досліджень

Закордонні публікації

 • С. И. Ткаченко, Н. В. Пишенина, Т. Ю. Румянцева ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА В РЕОНЕСТАБИЛЬНЫХ СМЕСЯХ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (618,50kb) / С.И. Ткаченко, Н.В. Пишенина, Т. Ю. Румянцева // Инженерно-физический журнал. – Издательство Национальной академии наук Беларуси. Институт тепло- и масообмена им. А. В. Лыкова., 2014. - Том 87, № 3. - С. 700 - 707. ISSN 0021-0285
 •  

  Публікації у вітчизняних фахових виданнях

  1.     Ткаченко С. Й. Удосконалення експериментально-розрахункового методу (1,09Mb)  / Ткаченко С. Й., Пішеніна Н. В., Резидент Н. В. // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ­: наук. зб. — 2010. — № 2. — С. 171—183. — 

  ISSN 2077-1134.

  2.     Ткаченко С. Й. Аналіз факторів зниження матеріаломісткості та підвищення енергоефективності біогазової установки (485,72kb)  / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 6. — С. 36—42. — ISSN 1997-9266.

  3.     Ткаченко С. Й. Наземні біогазові установки / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. — Вінниця : Універсум–Вінниця, 2010. — № 2. — С. 147—152.

  4.     Ткаченко С. Й. Термічна і біотехнологічна нестабільність в реакторі анаеробної переробки відходів / С. Й. Ткаченко, В. І. Риндюк, Н. В. Пішеніна, С. В. Риндюк, С. В. Дишлюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. — 2011. — № 7. — С. 131—137.

  5.     Ткаченко С. Й. Синтез природо- і енергозбережних систем вироблення енергоносіїв із органічних відходів / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Н. В. Пішеніна, А. О. Юзюк, С. В. Дишлюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. — 2011. — № 7. — С. 123—130.

  6.     Пішеніна Н. В. Теплообмін в складних сумішах в умовах природної конвекції / Н. В. Пішеніна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. — Вінниця : Універсум–Вінниця, 2011. — № 2. — С. 124—131.

  7.     Степанов Д. В. Утилізація теплоти в схемі системи переробки органічних відходів / Д. В. Степанов, Л. А. Боднар, Н. В. Пішеніна // Енергетика та елек-трифікація. — 2011. — № 4. — С. 68—71. — ISSN: 0424-9879.

  8.     Ткаченко С. Й. Математичне поделювання робочих процесів в біогазовій установці (335,08kb)  / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 3. — С. 41—47. — ISSN 1997-9266.

  9.     Пішеніна Н. В. Проблеми тепломасообміну в процесі виробництва відновлювального пального (299,95kb)  / Н. В. Пішеніна, С. В. Дишлюк., С. В. Пелішенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 4. — С. 90—93. — ISSN 1997-9266.

  10.  Ткаченко С. Й. Застосування поняття модельна рідина в експериментально-розрахунковому методі (642,94kb)  // С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 3. — С. 103—110. — ISSN 1997-9266.

  11.  Пішеніна Н. В. Диверсифікація енергоносіїв в енерготехнологічній схемі спиртового заводу / Н. В. Пішеніна // Еколого-енергетичні проблеми сучасності. 21 — 22 квітня, 2011 р. : зб. тез доп. ХІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів. — Одеса, 2011. — С. 141—143.

  12.  Пішеніна Н. В. Енергозабезпечення теплотехнологічної системи вироблення біопалива / Н. В. Пішеніна, С. В. Дишлюк. С. В. Пелішенко // Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні : Міжнар. наук.-практ. конфер. молодих вчених і студентів. 26 —28 квітня 2011 р. : збір.  тез доп. — Київ, 2011. — Ч. 1. — С. 121—124.

  13.  Патент України на корисну модель № 15905, (51) МПК (2006.01) С02F11/04. Установка для отримання біогазу / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В., Пішеніна Н. В., Гуменюк М. С; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. — № 200601131; заявл. 06.02.2006; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7.

  14.  Ткаченко С. Й. Метод визначення інтенсивності теплообміну в реонестабільних сумішах / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. — Вінниця : Універсум–Вінниця, 2012. — № 2. — С. 78—87.

  15.  Патент України на корисну модель № 41855, (51) МПК (2009) C02F 11/00, C02F 11/04 (2006.01). Установка для отримання біогазу (124,18kb) / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В., Пішеніна Н. В.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. — № u200900482; заявл. 23.01.2009; Опубл. 10.06.2009, Бюл. № 11.

  16.  Патент України на корисну модель № 46807, (51) МПК (2009) С02F11/04. Установка для отримання біогазу (204,95kb)  / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В., Степанова Н. Д., Пішеніна Н. В.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. — № u200906401; заявл. 19.06.2009; Опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.

  17. Патент України на винахід № 97021, (51) МПК (2006.01) G01N 25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теплообміну органічної суміші (267,17kb)  / Ткаченко С. Й., Пішеніна Н. В., Резидент Н. В; заявник і власник патенту Вінницький національний технічний університет. — № a201005661; заявл. 11.05.2010; опубл. 26.05.2011, Бюл. № 2.